El nostre codi de conducte per proveïdors

 

1. Lliure elecció de feina

No es permeten treballs forçats o involuntaris de cap mena, inclosos els treballs realitzats per presidiaris, víctimes de l’explotació o del tràfic il·legal de mà d’obra o amb condicions de treball afins a l’esclavitud, i les hores extraordinàries han de ser voluntàries.
Tots els honoraris associats a l’ocupació de treballadors han de ser remunerats per l’ocupador.
No es permet sol·licitar als treballadors el lliurament de cap quantitat dinerària o de cap documentació identificativa a l’ocupador.
Els treballadors poden deixar l’empresa després de fer un avís previ raonable.

2. Llibertat d’associació i dret a la negociació col·lectiva

Tots els treballadors tenen dret a ser membres o formar sindicats de la seva pròpia elecció, i a negociar col·lectivament.
Els ocupadors han d’adoptar una bona disposició cap a la feina dels sindicats i les activitats organitzatives.
Els representants dels treballadors no han de patir discriminació i han de poder dur a terme les seves funcions representatives al lloc de treball.
Quan el dret a la llibertat d’associació i a la negociació col·lectiva estigui restringit per la llei, els ocupadors han de facilitar, i no han d’obstaculitzar, el desenvolupament de formes paral·leles d’associació i de negociació col·lectiva lliure i independent.
Les persones que representin els treballadors ho hauran de fer de forma voluntària i ser elegits de forma lliure i transparent, sense que hi influeixin altres parts.

3. Les condicions de treball són segures i higièniques

Els ocupadors han d’oferir als treballadors un lloc de treball segur i higiènic, tenint sempre en compte el coneixement previ de la indústria i els perills específics. Això inclou l’estructura física dels edificis i de les instal·lacions utilitzades.
Mitjançant polítiques i els procediments els ocupadors han d’adoptar les mesures adequades per prevenir accidents o danys a la salut derivats del treball, associats amb ell o com a resultat. Els ocupadors han de nomenar un representant directiu que es responsabilitzi d’assegurar-se que l’entorn de treball és segur i saludable.
Els treballadors rebran formació en seguretat i salut de manera regular i registrada; i aquesta formació es repetirà en el cas de nous treballadors o treballadors reassignats.

S’ha de proporcionar accés a instal·lacions sanitàries netes i a aigua potable neta. Quan correspongui, els treballadors han de tenir accés a instal·lacions netes i segures per a la preparació, el consum i l’emmagatzematge de menjar.
En el cas de malaltia o lesions a la feina, els ocupadors han d’oferir accés a serveis i instal·lacions d’assistència mèdica adequats.
En cas que es faciliti allotjament al treballador, és aquest el que ha d’escollir-lo i ha d’estar net, ser segur i satisfer les seves necessitats bàsiques.

4. Prohibició de l’ús de mà d’obra infantil

No es permet la contractació ni l’ús de mà d’obra infantil.
A qualsevol país, l’edat mínima per treballar i les regles relatives a l’ocupació d’un «treballador jove» estaran definides per les convencions de l’OIT o per la legislació nacional o regional, la que atorgui més protecció a l’individu.
A l’efecte de claredat, l’expressió «treballador jove» en aquest context fa referència a una persona gran de l’edat legal per treballar però abans de fer 18 anys.
Les empreses han de tenir polítiques i programes que previnguin la contractació i la feina de mà d’obra infantil.

5. Es paguen salaris dignes

Els salaris i les prestacions remunerats per setmana de treball estàndard s’han d’ajustar, com a mínim, al salari mínim nacional o en la seva absència, a un estàndard de referència acceptable del sector. En qualsevol cas, el salari sempre ha de ser suficient per cobrir les necessitats bàsiques i proporcionar alguns ingressos discrecionals. 
S’haurà de proporcionar a tots els treballadors, abans que s’incorporin al lloc de treball, informació comprensible i per escrit sobre els salaris, així com informació detallada sobre el salari rebut per cada període cada cop que es paga al treballador.
No es permeten les deduccions de salari com a mesura disciplinària ni les deduccions de salari que no estiguin previstes per la llei nacional sense l’autorització expressa del treballador afectat. Totes les mesures disciplinàries han de ser registrades.
Les hores extraordinàries s’han de compensar sempre amb una prima, que es recomana que no sigui inferior al 125% del salari habitual.
Les hores extraordinàries i les prestacions s’han de pagar en el període treballat.

6. La jornada laboral no és abusiva

Les hores de treball s’han d’ajustar a les lleis nacionals o als paràmetres estàndards de la indústria, atenent el que ofereixi més protecció.
Les hores de treball normals, excloses les hores extraordinàries, es definiran contractualment i no superaran les 48 hores setmanals.*
Les hores extraordinàries s’han de fer servir de forma responsable, tenint en compte: l’abast, la freqüència i les hores treballades per cada treballador de manera individual i la plantilla en conjunt.
El nombre total d’hores treballades, incloses les hores extraordinàries, en qualsevol període de set dies no superarà les 60 hores, llevat de circumstàncies excepcionals. En aquests casos s’han de complir les condicions següents:
La legislació nacional ho permet.
Està permès per un conveni col·lectiu que hagi estat negociat lliurement amb un sindicat que de treballadors que representi una part significativa de la plantilla.
S’han de prendre les mesures oportunes per salvaguardar la salut i la seguretat dels treballadors.
L’ocupador pot demostrar que concorren circumstàncies excepcionals com ara pics de producció inesperats, accidents o emergències.
Els treballadors han de comptar com a mínim amb un dia lliure per cada període de set dies o, quan la legislació nacional ho permeti, dos dies lliures per cada període de 14 dies.
*La legislació internacional recomana la reducció progressiva de les hores de treball normals (excloses les hores extraordinàries), quan escaigui, a 40 hores setmanals, sense cap tipus de rebaixa en el salari dels treballadors com a conseqüència de la reducció d’hores.

7. No es permet cap tipus de pràctica discriminatòria

No es permet la discriminació dels treballadors, entre d’altres, en la contractació, ocupació, compensació, accessibilitat a cursos de formació, promoció, cessament o jubilació pels motius següents: raça, casta, color, nacionalitat, religió, edat, discapacitat, sexe, estat civil, orientació sexual, pertànyer a un sindicat o afiliació política.

8. S’ofereix feina estable

El treball realitzat s’haurà d’ajustar, en la mesura que sigui possible, al que defineix la llei nacional i la pràctica com una relació laboral i pràctiques del sector reconegudes.
No cal eludir les obligacions que hi ha amb els treballadors, reconegudes per les lleis de seguretat laboral i social i per les normatives provinents d’una relació laboral regular, mitjançant contractacions només per obra o labor, subcontractacions, ocupació des de casa, o mitjançant contractes de aprenentatge quan no hi hagi intenció real de transmetre coneixement o proporcionar una ocupació regular; tampoc no caldrà eludir les obligacions mitjançant l’ús excessiu de contractes temporals.
Les hores extres no s’han de fer servir per substituir una ocupació regular.
La finalització del contracte s’ha de basar en un procés just, transparent i conforme als requisits de les lleis locals, i comunicar-se al treballador pertinent de manera clara.

9. Prohibició de tracte cruel o inhumà

Es prohibeix l’abús físic o disciplinari, les amenaces d‟abús físic, sexual o altre tipus d‟assetjament il‟abús verbal o altres formes d’intimidació.

10. Responsabilitat mediambiental

Els proveïdors han de complir totes les lleis i normatives aplicables relacionades amb la protecció i la conservació del medi ambient. Això inclou l’obtenció i el manteniment de tots els permisos mediambientals, les aprovacions i els registres pertinents.

11. Requisits legals

Primark es compromet a actuar de conformitat absoluta amb les lleis i normatives vigents en totes les ubicacions en què Serveis Gràfics Boira S.L. duu a terme activitats comercials i no contravenir, sabent, cap llei o normativa.
Quan els requisits d’aquest Codi de conducta per a proveïdors estableixin un estàndard més alt que el requerit per les lleis i les normatives locals, els proveïdors han de seguir els requisits estipulats en aquest Codi de conducta per a proveïdors.

12. Procediment de queixa

Hi haurà d’haver un procediment que permeti als treballadors plantejar i tractar els problemes i les disputes laborables, sense por de represàlies.
El procediment de queixa haurà de comunicar-se clarament als treballadors en el moment de la contractació i tots els treballadors i els seus representants han de poder accedir a aquest procediment amb facilitat.
El procés de queixa requereix un nivell apropiat de gestió.
La gerència ha d’abordar les preocupacions dels treballadors amb celeritat mitjançant un procés transparent i comprensible que faciliti opinions i comentaris oportuns als involucrats.
El procediment de queixa no s’ha de fer servir per soscavar les funcions dels sindicats laborals i els processos de negociació col·lectiva, i no ha d’impedir l’accés a altres procediments judicials, de conciliació o administratius.

13. Prohibició de qualsevol tipus de suborn o corrupció

Es prohibeix estrictament oferir, pagar, sol·licitar o acceptar suborns o comissions il·lícites, inclosos els pagaments de facilitació. Un suborn pot implicar donar o oferir qualsevol tipus d’obsequi, gratificació o avantatge a un membre d’una empresa o del govern per obtenir o mantenir un avantatge comercial o per induir o recompensar el destinatari per haver actuat de manera indeguda o quan hauria estat inapropiat que el destinatari acceptés el benefici.
El suborn també es pot produir quan l’oferta o el suborn pròpiament dit es fan a través de tercers, és a dir, d’un agent, representant o intermediari.

A continuació, s’hi inclouen alguns exemples de suborns (la llista no és exhaustiva):
· obsequis o despeses de viatge;
· l’ús no compensat de serveis, instal·lacions o propietat d’una empresa;
· pagaments en efectiu;
· préstecs, garanties de préstecs o altre tipus de crèdit;
· la prestació d’un benefici, com ara una beca educativa o assistència sanitària a un membre de la família d’un possible client/funcionari públic o del govern;
· la concessió duna subcontractació a una persona vinculada a una altra que participa en la concessió del contracte principal;
· contractar una empresa local propietat d’un familiar d’un possible client/funcionari públic o govern.


Els pagaments de facilitació són petits pagaments o comissions sol·licitats pels funcionaris públics per agilitzar i facilitar l’exercici de les activitats diàries (com la concessió d’una visa o despatx de duanes). Aquest tipus de pagament està totalment prohibit.
Els proveïdors, representants i els seus empleats han de complir totes les lleis contra el suborn i la corrupció aplicables. Si no s’apliquen aquestes lleis anticorrupció o suborn, o són menys estrictes que les prescrites a la Llei española i catalana d’antifrau, els proveïdors, els representants i els seus empleats han de complir l’esmentada Llei.
Els proveïdors i representants han de disposar de procediments contra el suborn i la corrupció per tal de prevenir que els empleats o les persones associades a l’empresa cometin qualsevol tipus de suborn o corrupció. Els proveïdors i representants aplicaran degudament aquests procediments als seus negocis i els revisaran periòdicament per assegurar-se que funcionen de forma efectiva.

 


Serveis Gràfics Boira S.L.
hola@boira.cat
Tel. 675 589 812

C. Montserrat, 4 B – 08480 L’Ametlla del Vallès

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 48237, foli 96, full 576993, inscripció 1